Общинска избирателна комисия Генерал Тошево


РЕШЕНИЕ
№ 444-МР
Генерал Тошево, 05.12.2017

ОТНОСНО: Приемане на указания за опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от Местния референдум на територията на община Генерал Тошево на 17. 12. 2017 г разработени на база на Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г на ЦИК, изм. с № 3864/ПВР/НР 27.10.2016 г на ЦИК.

На основание чл. 87, ал. 1,т.2 чл. 100, ал.1т.4 и 5,  чл.443 и чл.444, чл. 445 от Изборния кодекс, чл. 39, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия прие:

Р Е  Ш  Е  Н   И   Е

Приема указания за опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от Местния референдум на територията на община Генерал Тошево на 17. 12. 2017 г  разработени на база на Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г на ЦИК, изм. с № 3864/ПВР/НР 27.10.2016 г на ЦИК, като следва:

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

Пликове, които СИК   НЕ ПОСТАВЯТ  В  ТОРБАТА, и тяхното съдържание.

1.Плик с надпис „Списъци на СИК № ....(пълен № на секцията)....“.

 В този плик се поставят:

1.1. избирателният списък;

1.2. декларациите (Приложение № 16-МР) и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3. списъкът на заличените лица (Приложение № 9-МР);

1.4. списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 52-МР).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК.

 Пликът не се поставя в торбата!

 

Плик с надпис „Протоколи на СИК № …(пълен № на секцията)…. “.

В този плик се поставят:

2.1. попълненият и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването в референдума (Приложение № 69-МР). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА!!!;

2.2. сгрешеният/те протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 69-МР);

 

2.3. протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 62-МР);

2.4. протоколът/те с решението/ята на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното/ите мнение/я на член на СИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултата от гласуването. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК.

Пликът не се поставя в торбата!

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протоколите на СИК от ОИК в този плик се поставя  вторият  индигиран екземпляр на протокола на СИК с резултата от гласуването в референдума (предназначен за общинската администрация).

 

 1. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

Книжа и материали от местния референдум, които СЕ  ПОСТАВЯТ  В  ТОРБАТА

 В черната торба СИК поставят опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

ПАКЕТИ:

4.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини и пликове“;

4.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“–– намиращи се извън кутията за гласуване. Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 267, ал. 2 от ИК (когато е използвана възпроизвеждаща техника, когато е показан начинът на гласуване и когато е допусната грешка в бюлетината при гласуването);

4.3. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при работата с тях или по друг начин;

4.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини“. Намерените в плик действителни бюлетини

4.5. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“. Намерените в плик недействителни бюлетини

4.6. пакет с надпис „Недействителни бюлетини без плик“. Намерените в кутията бюлетини без плик

4.7. пакет с надпис „Празни пликове“. Намерените в кутията за гласуване пликове, в които не е поставена бюлетина

4.8. пакет с надпис „Пликове, от които е извадена бюлетина“. Намерените в кутията за гласуване пликове с поставена в тях бюлетина

 

Пакетите се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

4.9. неизползваният (непопълнен) протокол (Приложение № 69-МР). Протоколът се поставя без да се изважда от плика, в който се намира;

4.10. Плик с надпис „ Други протоколи на СИК …..(пълен № на секцията), който съдържа:

4.10.1. протокол за предаване и приемане на книжа и материали, съставен в деня преди деня на референдума (Приложение № 57-МР)

4.10.2. черновите на протокола на СИК;

4.10.3.приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 53-МР/

4.10.4. протоколът за маркиране на печата на СИК (Приложение № 81-МР).

4.10.5.списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 63-МР);

4.10.6.постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

4.10.7.други протоколи на СИК, ако има такива.

4.11. Печатът на СИК

Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликът се подписва от членовете на СИК, облепва се с тиксо и се поставя в торбата!

Торбата с книжата по т. 4 и печата се завързва, около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Местен референдум на 17.12.2017г.“ и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всяка страница от председателя и секретаря, и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБИТЕ ОТ СИК НА ОИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Предаване на протоколите с резултатите от гласуването в изборите и референдума и другите книжа от СИК на Общинската избирателна комисия.

Председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, заедно с торбите и пликовете се транспортират до ОИК под охраната на органите на МВР. Транспортирането се извършва от общинската администрация.

 

Предават на ОИК пликовете по т.1 и т.2 с книжата в тях, запечатани, надписани по указания начин и подписани от всички членове на СИК.

След проверка на протокола и въвеждане на данните от гласуването в изчислителния пункт, Общинската избирателна комисия разпластява протокола, поставя втория екземпляр от него в плика по т.2 „Протоколи на СИК №..“и го  връща на СИК за предаване в общинската администрация.     

Пликът НЕ се запечатва!

След потвърждаване от изчислителния пункт на секционните протоколи за референдума, ОИК издава на СИК подписани разписки, които СИК след завръщането си в района на секцията поставя до копието на съответния секционен протокол.

ОИК  проверява съдържанието на плик по т.1 „Списъци на СИК №…“ и ги задържа при себе си за предаване на ТЗ „ГРАО“.

2.Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация

Членовете на СИК, извършили предаване на протокола на ОИК, предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица,

 - запечатаната черна торба с бюлетините от референдума и другите книжа и материали;

- Плик „ Протоколи на СИК № …….“;

- помощните и технически материали, получени от общинската администрация.

При предаването на торбата и плика с книжата от референдума комисията от общинската администрация и членовете на СИК спазват следното:

- Комисията приема от членовете на СИК Плик „ Протоколи на СИК № …….“ и проверява за наличието на книжата в него. Пликът се запечатват с тиксо и се подпечатват с печата и подписват от членовете на комисията от общ. администрация, след приемане на торбата с книжата на всяка СИК и подписване на приемо-предавателен протокол.

- Комисията проверява целостта на торбите с книжата от референдума. Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нова торба, осигурена от общинската администрация. Новата торба се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 5, и случаят се описва в протокол. Протоколът се поставя в плика по т. 2, преди запечатване на плика.

- За предаването на торбите и пликовете с книжата в тях, членовете на СИК и комисията от администрацията съставят протокол по образец . Протоколът се подписва от членовете на СИК и от всички членове на комисията и се поставя в плика по т. 2 Плик „ Протоколи на СИК № …….“, след което пликът се запечатва.

- Секционните избирателни комисии предават изборните книжа и материали от изборите и референдума не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването

 

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред  Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Красимира Димитрова Митева

Секретар: Живка Димитрова Запорожанова

* Публикувано на 06.12.2017 в 08:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 460/МИ / 23.01.2019

  относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН НА СЛЕДВАЩИЯ ОТ ЛИСТАТА.

 • № 459-МИ / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран.

 • № 458-МИ / 06.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

всички решения