05.11.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал тошево на 05.11.2019г. от 17.00 часа.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Генерал Тошево обявява края на изборния ден в 20:00 часа в секция № 081200039 с. Росица.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Генерал Тошево обявява подреждането в списък А и списък Б на кандидатските листи на партиите и коалициите, които излъчват общински съветници.

 

Приложение общински съветници

31.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 31.10.2019 от 17:00 часа.

30.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 31.10.2019г. от 17.00 часа.

28.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 29.10.2019г. от 17:30 часа.

27.10.2019

Съобщение

ОИК Генерал Тошево обявява края на изборния ден в 20:00 часа.

27.10.2019

Съобщение

ОИК Генерал Тошево напомня, че изборния ден продължава до 20:00 часа. Като при струпване на гласоподаватели изборния ден може да бъде продължен от секционната избирателна комисия до 21:00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 25.10.2019 г. от 17:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 23.10.2019г. от 17.00часа.

19.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 21.10.2019г. от 17.00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 18.10.2019г. от 17.00 часа.

16.10.2019

Съобщение

Във връзка с изискванията на Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс се обявяват  условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

ОИК Генерал Тошево с Решение 137-МИ/14.10.2019 е определила подходящите секции в които избиратели с увредено зрение  и  двигателни затруднения могат да гласуват, а именно:

1.Секция №081200003 - гр.Генерал Тошево, ДГ "ПРОЛЕТ"

2.Секция №081200005 - гр. Генерал Тошево, ЦПЛР - Ученическо общежитие.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 05731 2020, или на адрес: Община  Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” 5,  Генерал Тошево.

Заявки се приемат до изборния ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 - 16.00 часа, а в деня на изборите 27.10. от 7.00 до 19.00 часа.

16.10.2019

Съобщение

На осн. чл.87, ал.1, т. 4 от ИК, ОИК - Генерал Тошево уведомява, че на 22.10.2019г. от 10:00 часа в Голямата зала на I - ия етаж на общината  ще проведе обучение на членовете на СИК в община Генерал Тошево.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 14.10.2019г. от 17:00 часа

10.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 10.10.2019г. от 13:00 часа.

08.10.2019

Съобщение

Упълномощени представители 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава преди изборния ден - 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Генерал Тошево от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Генерал Тошево.

06.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 07.10.2019г. от 17:00 часа.

06.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на застъпници в ОИК Генерал Тошево:

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. При избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица - Приложение №73 - МИ от Изборните книжа на ЦИК.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3 –Приложение №75-МИ от Изборните книжа на ЦИК. 

Регистрацията на застъпниците се извършва от общинската избирателна комисия при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4.

Застъпник може да бъде заменен от допълнително регистриран застъпник  в случаите, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато е направено предложение от съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район) Общинската избирателна комисия регистрира застъпника по реда на ал. 1 и му издава удостоверение. Удостоверението на заменения застъпник се анулира. Промяната незабавно се вписва в публичния регистър на застъпниците. До ОИК се подава Приложение №74 - МИ от изборните книжа на ЦИК.

Застъпникът има право да:

-  подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;

-  присъства на заседанията на избирателните комисии;

-  присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

-  присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

-  присъства в изборното помещение по време на гласуването;

-  присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

- присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

-  получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);

 -  подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.

Застъпникът не може да бъде придружител.

Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване. От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

Общинската избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

30.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 30.09.2019г. от 17.00 часа.

28.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 28.09.2019г. от 16:00 часа.

24.09.2019

Съобщение

На 25 септември /сряда / 2019 г. от 14.00ч. в залата на третия етаж на Община Генерал Тошево  - ОИК гр. Генерал Тошево, ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати

24.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 27.09.2019г. от 17:00 часа

20.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 24.09.2019г. от 17:00 часа

17.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 18.09.2019г. от 17.00 часа.

17.09.2019

Съобщение

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи от партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, съгласно Решение №943-МИ от 02.09.2019г., освен на хартиен носител, данните следва да се подават и в електронен вид (таблица Excel), като таблицата може да изтеглите от тук: https://dox.abv.bg/download?id=b642cddee4

При подаването е нужно да бъдат представени  декларации за съгласие за участие в изборите. 

16.09.2019

заседание

Заседание на ОИК Генерал Тошево на 16.09.2019г. от 17.00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Съобразно решение на ЦИК №616-МИ от 15.08.2019г. за назначаване на експерт, за подпомагане на дейността на ОИК, ОИК Генерал Тошево обявява прием на документи за длъжността IT специалист. За кандидатстване са необходими следните документи:

1.Копие от диплом за завършено висше образование специалност " Информатика и информационни технологии" или "Компютърни системи и технологии";

2. Автобиография.

 

 

Прием на документи в залата на ОИК на третия етаж в сградата на Общината. Срок за подаване на документи до 17:00 часа на 18.09.2019г. /сряда/

10.09.2019

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Генерал Тошево за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., е 12 септември 2019г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 16.09.2019г. включително , 17:00 часа.

Документите се приемат всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа в ОИК - Генерал Тошево, на адрес: гр.Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №5, Зала "Дора Габе" - трети етаж в сградата на Общината.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти и несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00ч. на 16.09.2019г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 205-МИ / 05.11.2019

    относно: Заличаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в съответната листа кандидат.

  • № 204-МИ / 03.11.2019

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Росица, втори тур 03.11.2019 г.

  • № 203-МИ / 03.11.2019

    относно: Поправка на техническа грешка в Решения № 187-МИ/28.10.2019, №186-МИ/28.10.2019г,№185-МИ/28.10.2019,№184-МИ/28.10.2019,№183МИ/28.10.2019, № 182-МИ/28.10.2019г., №181-МИ/28.10.2019г., №180-МИ/28.10.2019г. и №179-МИ/28.10.2019 г.

всички решения